Opublikowano: 18 stycznia 2019 r.
Obowiązuje od: 18 stycznia 2019 r.

 

Dziękujemy za korzystanie z LubuskaOaza Cloud! Warunki korzystania z usług („Warunki”) obejmują Twój dostęp do naszych usług, oprogramowania klienckiego i witryn internetowych („Usługi”) oraz korzystanie z nich.

Nasza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób są zbierane i wykorzystywane informacje, podczas gdy regulamin określa Twoje obowiązki podczas korzystania z naszych usług. Przez korzystanie z naszych Usług zgadzasz się na przestrzeganie Warunków, naszej Polityki prywatności i Regulaminu. Jeśli korzystasz z naszych Usług na potrzeby organizacji, wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki w imieniu tej organizacji.

 

Materiały Użytkownika i Pozwolenia

Podczas korzystania z naszych Usług dostarczasz nam takie rzeczy jak pliki, treści, wiadomości, kontakty itd. („Twoje materiały”). Twoje materiały należą do Ciebie. Niniejsze Warunki nie dają nam żadnych praw do Twoich materiałów z wyjątkiem ograniczonych praw, które pozwalają nam świadczyć Usługi.
Potrzebujemy Twojego pozwolenia, aby wykonywać takie czynności jak przechowywanie Twoich materiałów na naszych serwerach, tworzenie ich kopii zapasowych oraz udostępnianie ich, gdy nas o to poprosisz. Nasze Usługi zapewniają również takie funkcje jak miniatury zdjęć, podgląd dokumentów, komentowanie, łatwe sortowanie, edycja, udostępnianie i wyszukiwanie. Te i inne funkcje mogą wymagać, aby nasze systemy otrzymywały dostęp do Twoich materiałów, aby mogły je przechowywać i skanować. Dajesz nam pozwolenie na wykonywanie tych działań, a pozwolenie to rozciąga się na nasze podmioty stowarzyszone i zaufane strony trzecie, z którymi współpracujemy.

 

Udostępnianie Zawartości Użytkownika

Nasze usługi pozwalają udostępniać Twoje materiały innym, więc musisz dokładnie przemyśleć, czym chcesz się dzielić.

 

Odpowiedzialność Użytkownika

Jesteś odpowiedzialny(a) za swoje zachowanie. Twoje materiały i Ty sam(a) musisz przestrzegać naszego Regulaminu. Treści zawarte w Usługach mogą być chronione przez prawa własności intelektualnej innych osób. Nie kopiuj, nie przesyłaj, nie pobieraj ani nie udostępniaj treści, chyba że masz do tego prawo.
Mamy prawo sprawdzić Twoje zachowanie i Twoje treści pod kątem zgodności z naszym Regulaminem. Mimo powyższego, nie mamy też obowiązku, aby to robić. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści innych osób opublikowane i udostępnione za pośrednictwem Usług.
Pomóż nam w przekazywaniu Ci informacji i ochronie Twoich materiałów. Zabezpiecz swoje hasło do Usług i dbaj, aby informacje dotyczące Twojego konta były aktualne. Nie udostępniaj swoich poświadczeń do konta ani nie dawaj prawa dostępu do konta innym osobom.
Możesz korzystać z naszych Usług w sposób dozwolony przez obowiązujące prawo, w tym przepisy i regulacje dotyczące kontroli eksportu. Aby korzystać z naszych Usług musisz mieć co najmniej 13 lat, a w niektórych przypadkach nawet więcej. Jeśli mieszkasz we Francji, Niemczech lub Holandii, musisz mieć co najmniej 16 lat. Sprawdź miejscowe przepisy dotyczące wieku zgody cyfrowej. Jeśli nie spełniasz tych wymagań wiekowych, nie możesz korzystać z Usług.

 

Prawa autorskie

Szanujemy własność intelektualną innych i prosimy Cię o to samo. Reagujemy na zawiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich, jeśli są one zgodne z prawem. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub zablokowania treści przypuszczalnie naruszających prawa autorskie i zamknięcia kont osób, które wielokrotnie naruszyły te prawa.

 

Zakończenie korzystania z Usługi

Masz wolny wybór, aby przestać korzystać z naszych Usług w każdej chwili. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zablokowania Twojego dostępu do Usług z zachowaniem powiadomienia, jeśli:
(a) naruszysz niniejsze Warunki;
(b) będziesz korzystać z Usług w sposób powodujący realne ryzyko poniesienia szkód lub strat przez nas albo innych użytkowników lub
(c) nie skorzystasz z naszych Usług nieprzerwanie przez 12 miesięcy.

Wyślemy Ci powiadomienie z odpowiednim wyprzedzeniem na adres e-mail powiązany z Twoim kontem, umożliwiając zaniechanie działań, które doprowadziły do naszego kontaktu z Tobą, i dając możliwość wyeksportowania Twoich materiałów z naszych Usług. Jeśli po takim powiadomieniu nie podejmiesz kroków, o które poprosiliśmy, zablokujemy lub zawiesimy Twój dostęp do usług.
Nie powiadomimy Cię przed zablokowaniem dostępu, jeśli:
(a) w istotnym stopniu naruszysz niniejsze Warunki.
(b) nałożyłoby to na nas zobowiązania prawne lub negatywnie wpłynęłoby to na naszą zdolność do świadczenia Usług innym użytkownikom lub
(c) jest to prawnie zabronione.

 

Zakończenie świadczenia Usług

Możemy postanowić o zakończeniu świadczenia Usług w reakcji na nieprzewidziane okoliczności pozostające poza kontrolą LubuskaOaza Cloud lub ze względu na konieczność spełnienia wymogu prawnego. W takim przypadku powiadomimy Cię z odpowiednim wyprzedzeniem, aby umożliwić wyeksportowanie Twoich materiałów z naszych systemów.

Usługi świadczone „takie, jakimi są”

Staramy się zapewnić najlepsze Usługi, ale są pewne rzeczy, których nie możemy zagwarantować. W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO LUBUSKAOAZA CLOUD I JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE, DOSTAWCY I DYSTRYBUTORZY NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, ODNOŚNIE DO ŚWIADCZONYCH USŁUG. USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE „TAKIE, JAKIMI SĄ”. ZRZEKAMY SIĘ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI. W niektórych krajach powyższe wyłączenia odpowiedzialności nie są dozwolone – w takim wypadku nie mają zastosowania.
Ograniczenie Odpowiedzialności
NIE WYKLUCZAMY ANI NIE OGRANICZAMY NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKACH, W KTÓRYCH BYŁOBY TO NIEZGODNE Z PRAWEM – OBEJMUJE TO ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OSZUSTWO LUB ŚWIADOME WPROWADZENIE W BŁĄD PRZEZ LUBUSKAOAZA CLOUD LUB JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE PODCZAS ŚWIADCZENIA USŁUG. W KRAJACH, W KTÓRYCH PONIŻSZE RODZAJE WYKLUCZEŃ NIE SĄ DOZWOLONE, NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ OGRANICZA SIĘ WYŁĄCZNIE DO STRAT I SZKÓD, KTÓRE SĄ DAJĄCYM SIĘ PRZEWIDZIEĆ WYNIKIEM NASZEGO POSTĘPOWANIA BEZ ZACHOWANIA UZASADNIONEJ OSTROŻNOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI LUB NASZEGO NARUSZENIA UMOWY. NINIEJSZY PARAGRAF NIE WPŁYWA NA PRAWA KONSUMENCKIE, KTÓRYCH NIE MOŻNA SIĘ ZRZEC ANI OGRANICZYĆ JAKĄKOLWIEK UMOWĄ.
W KRAJACH, W KTÓRYCH SĄ DOZWOLONE WYKLUCZENIA LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, LUBUSKAOAZA CLOUD, JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE, DOSTAWCY LUB DYSTRYBUTORZY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA:
i. JAKIEKOLWIEK STRATY POŚREDNIE, CELOWE, PRZYPADKOWE, PRZYKŁADOWE LUB WYNIKOWE ALBO ODSZKODOWANIA RETORSYJNE ANI
ii. JAKĄKOLWIEK UTRATĘ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, DANYCH, ZAMÓWIEŃ LUB ZYSKÓW, NIEZALEŻNIE OD PODSTAWY PRAWNEJ.
TE WYKLUCZENIA LUB OGRANICZENIA OBOWIĄZUJĄ NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY LUBUSKAOAZA CLOUD LUB JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE ZOSTAŁY POWIADOMIONE O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH STRAT.
JEŚLI KORZYSTASZ Z USŁUG DO CELÓW HANDLOWYCH, BIZNESOWYCH LUB ODSPRZEDAŻY, OAZISONCLOUD, JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE, DOSTAWCY ANI DYSTRYBUTORZY NIE ODPOWIADAJĄ PRZED TOBĄ ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ ZAMÓWIEŃ, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI LUB UTRATĘ SZANS HANDLOWYCH. OAZISONCLOUD I JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE NIE ODPOWIADAJĄ ZA ZACHOWANIE – W INTERNECIE LUB POZA NIM – JAKIEGOKOLWIEK UŻYTKOWNIKA USŁUG.
POZA RODZAJAMI ODPOWIEDZIALNOŚCI, KTÓRYCH NIE MOŻNA OGRANICZYĆ W ŚWIETLE PRAWA (ZGODNIE Z OPISEM W TYM PUNKCIE),