Drodzy Księża i Wierni Świeccy,

Animatorzy i Członkowie Ruchu Światło-Życie

Kościoła Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Jesienią 2020r. planowana jest druga Diecezjalna Kongregacja Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Kongregacja nasza to zwołanie reprezentantów diakonii Ruchu Światło-Życie naszej diecezji w celu ewangelicznej rewizji życia, słuchania Ducha Świętego i wspólnego namysłu, żeby wskazać co powinniśmy kontynuować, co poprawić, lub z czego się oczyścić, aby rzeczywiście jako ruch kościelny służyć odnowie naszych parafii. Wiele już osiągnęliśmy, ale też wiele jeszcze możemy zrobić dla wspólnego dobra.

Podczas kongregacji skupimy się wokół tematu Eucharystii w życiu Kościoła. Kościół w soborowej Konstytucji dogmatycznej Lumen gentium stwierdza wyraźnie o sobie samym, że „w sakramencie chleba eucharystycznego uprzytamnia się i dokonuje jedność wiernych, którzy stanowią jedno ciało w Chrystusie” (KK 3). Natomiast w Konstytucji soborowej o liturgii Sacrosanctum Concilium dobitnie przypomina: „liturgia … w największym stopniu przyczynia się do tego, aby wierni życiem swoim wyrażali oraz ujawniali innym misterium Chrystusa i rzeczywistą naturę prawdziwego Kościoła” (KL 2). Liturgia bowiem: „jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc (KL 10). Pamiętajmy, że Kościół, który celebruje Eucharystię rodzi się do bycia jako Ciało Chrystusa w historii. Myślę, że nie bez powodu wspólnoty Ruchu Światło-Życie są nazywane oazami. Przecież w oazie wypływa woda ze źródła, ujawnia się i można ją zaczerpnąć. Potrzeba, abyśmy jako wspólnoty-oazy, tak celebrowali liturgię, a zwłaszcza Eucharystię, że można będzie czerpać łaskę jak wodę ożywczą do codziennego życia chrześcijańskiego. Hasło przewodnie kongregacji wykrystalizuje się ostatecznie w trakcie przygotowań, po etapie katechezy i  dzielenia się życiem w grupach animatorskich i kręgach Domowego Kościoła. Na obecnym etapie pewną wskazówką i inspiracją niech będzie hasło „Eucharystia źródłem oazy służącej Kościołowi”.

Nasze rozważania i praktyczne wnioski kierujemy na wspólnotę parafialną, nie pomijając jednak diakonii w wymiarze diecezjalnym. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki stwierdził:

Teologia Soboru Watykańskiego II dowartościowała teologię tzw. Kościoła lokalnego. Przypomniała że Kościół jest tam, gdzie jest biskup i gdzie sprawuje się Eucharystia, gdzie wokół biskupa albo jego delegata - kapłana, wokół Eucharystii gromadzi się jakaś konkretna grupa ludzi. To jest dopiero Kościół, a więc nie jakaś idea, jakaś moralna jedność, jakiś program, światopogląd, jakaś nawet organizacja, czy instytucja. Te wszystkie elementy, w jakiś sposób należą do Kościoła, ale Kościół żywy, naprawdę obecny w świecie, to jest dopiero zrealizowana braterska, międzyludzka wspólnota, która się koncentruje wokół Eucharystii i tym samym wokół kapłana, który Eucharystię sprawuje. To jest Kościół lokalny. Kościół lokalny jest nie tylko tam, gdzie jest biskup i diecezja, ale wszędzie, gdzie kapłan upoważniony przez biskupa sprawuje Eucharystię dla jakiejś stałej grupy ludzi. Tam Kościół staje się widzialnym znakiem i taki Kościół lokalny jest znakiem Kościoła powszechnego. W nim bowiem Kościół jest obecny we wszystkich elementach, które należą do jego istoty i które go tworzą.

(F. Blachnicki, Tajemnica Żywego Kościoła. Konferencje rekolekcyjne - Krościenko 1972)

Bardzo ważne są przygotowania, które należy przeprowadzić w duchu dialogu-konsultacji na podane tematy z animatorami, księżmi, członkami grup animatorskich (oaz dorosłych, studenckich i młodzieżowych) oraz małżonkami z kręgów Domowego Kościoła. Celem prac na tym etapie jest pogłębienie rozumienia Kościoła jako sakramentu wspólnoty ludzi z Bogiem i między sobą, liturgii urzeczywistniającej Kościół, a zwłaszcza Eucharystii. Nie mniej ważne jest podzielenie się naszym doświadczeniem Kościoła i uczestnictwa w Eucharystii oraz spostrzeżeniami i wolnymi wnioskami.

W najbliższych miesiącach do animatorów małych grup animatorskich i kręgów Domowego Kościoła zostanie przesłane pismo przewodnie, teksty źródłowe, komentarze i propozycje przebiegu spotkań. Metodą będzie ewangeliczna rewizja życia i dzielenie się doświadczeniami.

Animatorów proszę aby spisać zwięźle i konkretnie spostrzeżenia, wnioski, pytania i inne efekty dzielenia w grupie i przesłać je pocztą elektroniczną na adres zawarty w piśmie przewodnim tytułując – „2 kongregacja” do końca każdego miesiąca, w którym proponowany jest dany temat.

Marzec - Wspólnota Kościoła i obecność wspólnot oazowych w parafii

Kwiecień -  Liturgia Kościoła i jej celebrowanie poprzez wspólnoty oazowe w parafii

Maj - Eucharystia w życiu Kościoła i uczestnictwo w niej wspólnot oazowych w parafii

Szczęść Boże – ks. Arkadiusz Cygański