Artykuł 10 statutu stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej”

1. Zadaniem Diecezjalnej Diakonii Jedności jest wspomaganie Moderatora Diecezjalnego w kierowaniu DIAKONIĄ DIECEZJALNĄ i całym Ruchem Światło-Życie w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, troska o jedność Ruchu oraz o wierność jego charyzmatowi.

2. W skład Diecezjalnej Diakonii Jedności, której przewodniczy Moderator Diecezjalny, wchodzą:

a) Para Diecezjalna Domowego Kościoła i Moderator Diecezjalny Domowego Kościoła,

b) moderatorzy i odpowiedzialni diecezjalnych diakonii specjalistycznych,

c) ekonom DIAKONII DIECEZJALNEJ,

d) przedstawiciele znajdujących się na terenie diecezji instytutów i stowarzyszeń, których źródłem powstania i życia jest charyzmat Ruchu Światło-Życie, a które szczegółowo zostały opisane w § 32 Statutu Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło- Życie”,

e) osoby wybrane na trzyletnią kadencję przez Diecezjalną Kongregację Diakonii w liczbie przez nią określonej

3. Posiedzenia Diecezjalnej Diakonii Jedności zwołuje Moderator Diecezjalny.

4. Moderator Diecezjalny jest zobowiązany do zwołania posiedzenia w trybie nadzwyczajnym, jeśli zwróci się o to co najmniej połowa członków Diecezjalnej Diakonii Jedności.

5. Uchwały Diecezjalnej Diakonii Jedności są podejmowane zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu, przy obecności co najmniej połowy członków składu Diecezjalnej Diakonii Jedności, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej.

6. W posiedzeniach Diecezjalnej Diakonii Jedności mogą uczestniczyć z głosem doradczym inne osoby zaproszone przez Moderatora Diecezjalnego. W spotkaniach Diecezjalnej Diakonii Jedności z głosem doradczym mogą także uczestniczyć moderatorzy zakonni zakonów i zgromadzeń zakonnych działających na terenie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej

Ojciec Franciszek w Podręczniku ORD napisał, że „celem diakonii jest budowanie jedności w Duchu Świętym. Jedność wyznacza cel wszelkiej diakonii Ruchu. Cel ten stawia wszystkich w relacji diakonijnej, służebnej. Jeżeli wszyscy przyjmują postawę diakonii, służby w odniesieniu do planu Ojca, objawionego i realizowanego przez Syna, wtedy może powstać jedność w Duchu”.

W szczególny sposób służy temu celowi Diakonia Jedności, dlatego wśród innych diakonii zajmuje pozycję centralną. Koordynuje ona i inspiruje działalność wszystkich diakonii czy środowisk Ruchu w duchu jedności.

Podstawą zaangażowania na rzecz jedności „pozostaje zawsze jedność, którą musimy odnaleźć w sobie, jedność wyrażająca się w przyjęciu służebnej postawy wobec prawdy.

O jedności w Ruchu przypomina nam pewien znak, który w naszej świadomości jest głęboko wyryty i każdy Oazowicz zna go doskonale. Słowa „FOS-ZOE”, wpisane w krzyż, oznaczają, że Światło Jezusa Chrystusa ma tak przenikać nasze życie, aż będziemy mogli mówić o jednym. Niby prosta i oczywista sprawa, jednak już nieraz przekonałem się, że o oczywistościach warto mówić często i głośno, ponieważ o nich najczęściej zdarza się nam zapomnieć.

Diakonia Jedności nie jest miejscem obrony własnych interesów. Nie jest płaszczyzną wykazywania własnych racji. Nie jest dla ludzi poświęcających się dla idei. Nie warto wspominać o aktywistach i oazowych „karierach”. Diakonia Jedności powinna gromadzić osoby świadome zadań, jakie mają do spełnienia w diecezji.

O tę świadomość warto powalczyć. Żeby członkowie Diakonii Jedności wiedzieli, co jest ich zadaniem, i nie budzili się od czasu do czasu ze słowami: „co ja tutaj robię?”. Żeby członkowie Ruchu wiedzieli, po co mają (albo powinni mieć) Diakonię Jedności.

Członkowie Diecezjalnej Diakonii Jedności

Członkowie z urzędu:

1. Ks. Adrian Put – moderator diecezjalny

2. Anna Mazurek – para diecezjalna Domowego Kościoła

3. Mariusz Mazurek – para diecezjalna Domowego Kościoła

4. Ks. Roman Litwińczuk – moderator Domowego Kościoła

5. Ks. Paweł Grzesiak – moderator DDE

6. Dorota Kuszyńska – odpowiedzialna DDE

7. Karolina Liczna – odpowiedzialna DFD

8. Ks. Dawid Siwak – moderator DKS

9. Barbara Stadler – odpowiedzialna DKS

10. Ks. Adma Czeponis – moderator DDL

11. Piotr Michalski – odpowiedzialny DDL

12. Ks. Andrzej Pytlik – moderator DDMis

13. Agata Zawadzka – odpowiedzialna DDMis

14. Ks. Robert Patro – moderator DDM

15. Alina Sobczak – odpowiedzialna DDM

16. Marek Sobczak – odpowiedzialny DDM

17. Ks. Łukasz Parniewski – moderator DDMuz

18. Justyna Kozłowska – odpowiedzialna DDMuz

19. Beata Puślecka – odpowiedzialna DOR

20. Tomasz Puślecki – odpowiedzialny DOR

21. Karolina Sinkiewicz – odpowiedzialna DWD

22. Ks. Sławomir Szocik – moderator DDW

23. Anna Maria Kwiatkowska – odpowiedzialna DDW

24. Ks. Paweł Patrzyłaś – moderator DDŻ

25. Katarzyna Gazińska – odpowiedzialna DDŻ

26. Wojciech Gaziński – odpowiedzialny DDŻ

27. Ewa Juryk – ekonom stowarzyszenia

Osoby wybrane na trzyletnią kadencję przez Kongregację Diakonii (23 września 2017)

28. Joanna Gradziuk

29. Paweł Gradziuk

30. Ewa Hadryś

31. Marzena Kruszakin

32. Mariusz Kruszakin

Osoby stale zapraszane na spotkania DDJ na podstawie § 10 punkt 6 statutu stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej”

33. Agnieszka Domowicz – kierownik Fundacji Światło-Życie ośrodek w Zielonej Górze

34. Rafał Domowicz – rzecznik Fundacji Światło-Życie ośrodek w Zielonej Górze

35. Piotr Juryk – skarbnik Domowego Kościoła