Ruch Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Regulamin uczestnictwa w wypoczynku uwzględniający stan zagrożenia epidemicznego

Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na wypoczynku w ośrodku


Uczestnicy wypoczynku:

1. Są zdrowi w dniu wyjazdu, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u
uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Nie zamieszkiwały z osobą przebywającą w izolacji domowej i nie miały kontaktu z osobą
podejrzaną o zakażenie w okresie 10 dni przez rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza się na
podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub pełnoletniego uczestnika
wypoczynku.
3. Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z
zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 1,5 m) oraz przestrzeganiem obowiązujących w
tym zakresie przepisów i zasad higieny.


Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku:

1. Udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt
zapewniający szybką komunikację (zgodnie z obowiązującym RODO).
2. Zobowiązują się do niezwłocznego do 12 godzin odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku
wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel,
katar, duszności, biegunka, wymioty lub wysypka).
3. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji
lub choroby zakaźnej, nie podlegają obowiązkowej kwarantannie lub izolacji.
4. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, zwiększającą ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19,
rodzic/prawny opiekun ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie, na etapie zgłaszania
udziału w wypoczynku, w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. To samo
dotyczy pełnoletniego uczestnika wypoczynku.
5. Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w maseczki do użycia podczas pobytu na
wypoczynku.

Transport uczestników

1. Dojazd na miejsce wypoczynku odbywa się w formie dojazdu własnego lub transportem
zorganizowanym (także transportem publicznym) zgodnie z obowiązującymi przepisami
rozporządzenia Rady Ministrów. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
2. Postój w trakcie transportu powinien być zapewniony w miejscach gwarantujących ograniczony
do minimum kontakt z osobami trzecimi.
3. Zbiórka przed wyjazdem powinna być zorganizowana w miejscu zapewniającym przestrzeń dla
zachowania dystansu społecznego. Rodzice odprowadzający dzieci nie powinni wchodzić do
autokaru.

Warunki zakwaterowania

1. Wypoczynek jest zorganizowany w obiektach spełniających warunki bezpieczeństwa.
2. Obiekty, w których jest organizowany wypoczynek dzieci i młodzieży przeznaczony jest tylko dla
wypoczynku dzieci i młodzieży.
3. Organizator zapewnia odpowiednią liczbę miejsc noclegowych przy założeniu, że w jednym
pokoju są uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia w trakcie wypoczynku, przy
czym na 1 osobę zakwaterowaną w jednym pokoju musi przypadać co najmniej 3,5m2 powierzchni noclegowej.
4. Organizator zadba o taka organizację infrastruktury obiektu umożliwiającą zapewnienie izolacji
osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie infekcji, w tym w szczególności choroby
zakaźnej.
5. Organizator zadba aby liczba uczestników przebywających w obiekcie będzie dostosowana i
zapewniająca dystans społeczny podczas pobytu, w tym podczas prowadzenia zajęć.
6. Dystans społeczny musi obowiązywać także przy korzystaniu z pionu sanitarnego.
7. Zakwaterowanie uczestników w obiekcie będzie odbywać się na zasadzie wymiany turnusu,
eliminując do minimum kontakt uczestników z różnych turnusów pomiędzy zmieniającymi się
turnusami.
8. Pomiędzy turnusami obiekt będzie poddany dodatkowemu sprzątaniu i dezynfekcji pokoi,
łazienek, korytarzy, stołówki ze uwzględnieniem powierzchni dotykowych – poręczy, klamek,
blatów, włączników.
9. Organizator wypoczynku zapewnia środki higieniczne w ilości wystarczającej dla personelu oraz
uczestników wypoczynku.
10. Pracownicy i uczestnicy wypoczynku mają zapewniony dostęp do miejsc, w których mogą myć
ręce mydłem i wodą.
11. Wymagamy od kadry oraz uczestników regularnego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem (w
szczególności przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety) lub zdezynfekowania ich środkiem do
dezynfekcji rąk.
12. Na terenie ośrodka w widocznym miejscu umieszczono dozowniki ze środkiem do dezynfekcji
rąk. Znajdują się one w pomieszczeniach wspólnie użytkowanych.
13. Zapewnimy regularne napełnianie dozowników.
14. Organizator zaopatrzy osoby zatrudnione podczas wypoczynku w indywidualne środki ochrony
osobistej, a także uczestników, jeżeli rodzice tego nie zapewnili. Organizator wypoczynku ma na
wyposażeniu również dodatkowe środki w postaci nieprzemakalnych fartuchów z długim
rękawem, przyłbic.
15. Organizator zapewnia stałą obecność lub możliwość natychmiastowej interwencji pielęgniarki lub
ratownika medycznego lub lekarza.
16. Organizator zaplanował bezpieczny sposób zakwaterowania uczestników wypoczynku według
podziału na grupy wychowawcze.
17. Kadra wypoczynku jest przeszkolona z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie
COVID19.
18. Jeżeli kierownik wypoczynku otrzyma zalecenie od inspektora sanitarnego, należy wyznaczyć
osobę do pomiaru temperatury uczestnikom oraz kadrze wypoczynku. Pomiaru temperatury
dokonuje się rano i wieczorem za zgodą wychowawcy, innej osoby zatrudnionej podczas
wypoczynku, rodzica/opiekuna prawnego, pełnoletniego uczestnika wypoczynku (honorowane
może być oświadczenie otrzymane od rodzica przed rozpoczęciem wypoczynku).

Zasady bezpieczeństwa związane ze spożywaniem posiłków

1. Organizacja stołówki/punktu zbiorowego żywienia powinna zapewniać zachowanie dystansu
pomiędzy uczestnikami. Jeżeli jest to możliwe, przy stoliku powinni siedzieć uczestnicy jednej
grupy wychowawczej i stosować wytyczne dla gastronomii.
2. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków. Po każdej grupie należy dezynfekować blaty
stołów i poręcze krzeseł.
3. Wielorazowe naczynia i sztućce będą myte z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60° C lub
wyparzane.
4. Zastosowany będzie bezpieczny sposób przechowywania produktów, zgodnie z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny żywienia.
5. W kuchni, w miarę możliwości, należy zwiększyć odległość stanowisk pracy. Szczególną uwagę
należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań
produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
6. Do pracy w kuchni i stołówce mogą być dopuszczone tylko osoby zdrowe, które nie mają
objawów infekcji lub innej choroby, w tym w szczególności zakaźnej oraz nie są poddane
obowiązkowej kwarantannie lub izolacji.
7. W przypadku korzystania z cateringu należy wymagać jednorazowych pojemników i sztućców.

Założenia organizacyjne wypoczynku dzieci i młodzieży

1. Organizator opracował i przedstawi uczestnikom i ich rodzicom/prawnym opiekunom
szczegółowy regulaminu pobytu z zasadami higieny podczas wypoczynku.
2. Organizator przeszkolił kadrę wypoczynku w zakresie obowiązujących procedur na terenie
ośrodka.
3. Grupy uczestników wypoczynku mogą liczyć;
- do 15 osób (w przypadku dzieci do 10. roku życia)
- do 20 osób (dzieci powyżej 10. roku życia).
W przypadku kontynuowania pracy śródrocznej grupy uczestników z danej drużyny, świetlicy
dopuszcza się inną liczebność.
4. Organizator zapewnia stałą dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody do
użytkowania na terenie obiektu. W pomieszczeniach sanitarnych zostaną wywieszone instrukcje
(plakaty) dotyczące skutecznego mycia i dezynfekcji rąk. Organizator zapewnienia sprzęt i środki
niezbędne do zachowania czystości i stale monitoruje prace porządkowe na terenie miejsca
wypoczynku.
5. Organizator zaleca ograniczenie odwiedzin uczestników przez osoby z zewnątrz (rodziców,
dziadków). Przed ewentualnym przyjazdem należy skontaktować się z kierownikiem
wypoczynku.
6. Personel kuchni i obsługi technicznej nie powinien kontaktować się z uczestnikami i kadrą
wypoczynku poza niezbędnymi czynnościami.
7. Organizator zapewnia stałą obecność pielęgniarki lub możliwość natychmiastowej konsultacji z
pielęgniarką, ratownikiem medycznym lub lekarzem.
8. Organizator umożliwia dostęp do termometru bezdotykowego oraz regularny pomiar temperatury
uczestnikom wypoczynku i kadrze wypoczynku.
9. Organizator zapewnia pomieszczenie umożliwiające natychmiastowe odizolowanie uczestnika lub
kadry wypoczynku, u której wystąpiły objawy choroby.
10. Organizator zapewnia szybki kontakt z lekarzem w sytuacji wystąpienia objawów chorobowych,
który zdecyduje o możliwości pozostania dziecka w miejscu wypoczynku lub konieczności
niezwłocznego odebrania go przez rodziców lub prawnych opiekunów.
11. Należy ograniczyć w obiekcie przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (z
zachowaniem zasad reżimu sanitarnego: m.in. zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki,
stosowanie rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcja rąk, dopuszczanie tylko osób zdrowych).

Realizacja programu

1. Program wypoczynku będzie realizowany zgodnie z nakazami i zakazami, wynikającymi z
obowiązujących przepisów Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Program uwzględnia ograniczenie do minimum kontaktu uczestników z osobami postronnymi.
2. Infrastruktura obiektu i sprzęt sportowy będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub
innych środków dezynfekujących.
3. Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 4 m2 na
1 osobę.
4. Z pomieszczenia do prowadzenia zajęć należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można
skutecznie uprać lub dezynfekować.
5. Przybory sportowe i programowe należy dokładnie czyścić i dezynfekować.
6. Sale do prowadzenia zajęć muszą być regularnie wietrzone, sprzątane i dezynfekowane.
7. Przebywanie na plażach i kąpieliskach ogólnie dostępnych powinno być zapewnione w sposób
ograniczający bezpośredni kontakt z osobami trzecimi, np. przez wyznaczenie przestrzeni dla
grupy.

Higiena

1. Kadra i uczestnicy muszą regularnie myć ręce wodą z mydłem.
2. Codzienne prace porządkowe wymagają dodatkowej dezynfekcji powierzchni dotykowych –
poręczy, klamek, blatów, włączników.
3. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.
4. Prowadząc dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka do dezynfekcji.
5. Pomieszczenia będą regularnie wietrzone

Kadra wypoczynku dzieci i młodzieży

1. Wszystkie osoby zapewniające realizacje programu wypoczynku (w tym wychowawcy,
instruktorzy, kadra kierownicza, kierowcy, obsługa obiektu) muszą być zdrowe, bez objawów
infekcji lub innej choroby, w tym w szczególności zakaźnej, oraz nie mogą podlegać
obowiązkowej kwarantannie lub izolacji.
2. Organizator zobowiązuje się przygotować i zapoznać kadrę wypoczynku z procedurą
postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19
zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. Zawsze w przypadku wątpliwości
należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji
lub uzyskania porady.
3. Organizator zobowiązuje się zakwaterować kadrę w obiektach spełniających warunki
bezpieczeństwa.
4. Zostały umieszczone w ogólnodostępnym miejscu numery telefonów do stacji sanitarno-
epidemiologicznej, służb medycznych.
5. Została przygotowana ścieżka szybkiej komunikacji z rodzicami lub opiekunami prawnymi
uczestników wypoczynku.
6. Kierownik ośrodka wypoczynku posiada listę numerów telefonów do rodziców i organizatora
wypoczynku w przypadku sytuacji podejrzenia zakażenia lub wystąpienia jakichkolwiek
komplikacji podczas pobytu na wypoczynku.
7. Organizator powinien zabezpieczyć możliwość szybkiego uzupełniania kadry z kwalifikacjami w
przypadku absencji z powodu choroby lub konieczności poddania się kwarantannie.


Procedury zapobiegawcze w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u uczestnika, kierownika lub wychowawcy wypoczynku podczas wypoczynku

1. Kierownik wypoczynku lub wskazana przez niego osoba w przypadku wystąpienia u uczestnika
wypoczynku, kadry wypoczynku lub innego pracownika, w tym pracownika obiektu, w którym
organizowany jest wypoczynek, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem,
niezwłocznie odizoluje osobę w oddzielnym pomieszczeniu oraz skontaktuje się telefonicznie z
lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w celu uzyskania teleporady medycznej, a w razie
pogarszania się stanu zdrowia zadzwoni pod nr 999 lub 112 i poinformuje o możliwości zakażenia
koronawirusem.
2. Zaleca się ustalenie miejsca odosobnienia, w którym ma przebywać osoba, u której wystąpiły
niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadzenie dodatkowego
sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych
(klamki, poręcze, uchwyty).
3. Bezwzględnie należy zastosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.
4. Kadra wypoczynku, sprawująca opiekę nad uczestnikami wypoczynku, została poinstruowana
przez organizatora o procedurze postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia
koronawirusem na wypoczynku, w tym o konieczności powiadomienia stacji sanitarno-
epidemiologicznej.
5. Kadra wypoczynku, sprawująca opiekę nad uczestnikami wypoczynku, jest zobowiązana
powiadomić organizatora wypoczynku, kierownika ośrodka oraz rodzica/opiekuna prawnego
dziecka o każdym niepokojącym symptomie zaobserwowanym u uczestnika wypoczynku.
6. Zaleca się bieżące śledzenie informacji na rządowej stronie internetowej
https://www.gov.pl/web/koronawirus, Ministerstwa Zdrowia (https://www.gov.pl/web/zdrowie)
oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego (https://www.gov.pl/web/gis a także aktualnie
obowiązujących przepisów prawa.
Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby z zewnątrz zakażenia koronawirusem
Ustalenie listy osób obecnych w tym samym czasie, w tym samym pomieszczeniu, co osoba z
zewnątrz i zalecenie stosowania się do wytycznych odnoszących się do osób, które miały kontakt z
zakażonym dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/mialem-kontakt-z-osoba-
zakazona-koronawirusem Głównego Inspektora Sanitarnego i na stronie 
https://www.gov.pl/web/koronawirus gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/odnoszących
się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
Dokładne zdezynfekowanie przestrzeni, w której przebywała zakażona osoba z zewnątrz (przy
założeniu, że nie ma pewności, czy w momencie świadczenia usługi osoba ta była już zakażona)
oraz zdezynfekowanie rzeczy, które były wykorzystywane w trakcie wizyty.