Ruch Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

W dniach 5-7 listopada 2021 r., w Starym Sękocinie pod Warszawą odbył się drugi Kongres Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Brało w nim udział blisko 150 przedstawicieli z prawie wszystkich diecezji.

Głównym powodem było omówienie, przedyskutowanie i konsultacja założeń „Strategii Krucjaty Wyzwolenia Człowieka” na lata 2021-2024 i jej miejsce w Narodowym Programie Trzeźwości.

Blok wykładowy Kongresu rozpoczął prof. Krzysztof Wojcieszek, mówiąc nt. zadań KWC w realizacji Narodowego Programu Trzeźwości.

Następnie ks. Marek Sędek przybliżył zagadnienie „KWC w Ruchu Światło-Życie”. Przedstawił on Krucjatę Wyzwolenia Człowieka jako nowy wymiar walki o godność człowieka.

Kolejnym prelegentem był ks. Piotr Kulbacki, prof. KUL, członek założyciel KWC. Mówił o głoszeniu Ewangelii Wyzwolenia we wspólnocie Kościoła, szczególnie w parafii

Po przerwie Katarzyna Owczarek, wieloletni członek CDW, wygłosiła online wykład nt. „Zaangażowanie członków i kandydatów KWC”. Prelegentka, opierając się na „Podręczniku KWC” ks. Blachnickiego, zachęcała do podejmowania służby na rzecz tych, którzy są niewolnikami nałogów i kierowania się przy tym zasadą maksymalnego realizmu.

Kolejne wykłady ks. Jarosława Błażejaka i ks. Wojciecha Ignasiaka dotykały sfery praktycznej: „KWC w wychowaniu młodzieży i indywidualnego wsparcia osób potrzebujących pomocy”.

Głównym punktem dnia była uroczysta Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości przy Episkopacie Polski. Tematem wygłoszonej homilii była m.in. właściwa relacja z Panem Bogiem chroniąca współczesnego człowieka przed zagubieniem i uzależnieniami.

Po południu odbył się blok warsztatowy. Uczestnicy podzieleni na grupy omawiali poszczególne punkty „Strategii KWC” na lata 2021-24 i sposoby wdrażania ich w życie. To ważna część Kongresu, a nawet jego sedno. Od wypracowanych wniosków będą zależały losy „Strategii”.

Wieczorową porą, w kościele, członkowie KWC modlili się w intencjach o trzeźwość, oraz zostali rozesłani, otrzymując indywidualne błogosławieństwo „idźcie i głoście”.

Niedzielny blok wykładowy rozpoczął Henryk Kowalczyk, mówiąc na podstawie własnych doświadczeń jako parlamentarzysty o działalności KWC w przestrzeni publicznej. Omówił on  też sposoby włączenia samorządów do realizacji zadań KWC na poziomie lokalnym.

Następnie Mateusz Terlikowski zapoznał uczestników z rolą social mediów w propagowaniu  KWC w przestrzeni wirtualnej; wspomniał także o kwartalniku „Eleuteria”. 

Natomiast Wojciech Terlikowski przybliżył struktury KWC i zasady ich kolegialności, subsydiarności i solidarności. 

Niedzielną część wykładową zakończył Andrzej Kowalski, znawca życia i dorobku naukowego ks. Franciszka Blachnickiego. Przybliżył on wydaną na emigracji w Carlsbergu książkę  „Prawda – Krzyż – Wyzwolenie”.

Kongres zakończyła uroczysta Msza święta.

Mariola i Mariusz Graczykowie